Hair Braiding
LATISHA
100%
HUMAN HAIR
YAKI BULK
LENGTH: 17"
BRAVO
WET & WAVE
Protein High Heat
Fiber
LENGTH: 16" & 18"
FANCY WAVE
LENGTH: 17"
AFRO KINKY
LENGTH: 20" & 24
"
HSB - HUMAN HAIR
SILKY BULK
LENGTH: 16", 18"
HYB - HUMAN HAIR
YAKI BULK
LENGTH: 14", 16",
18" & 20"
YAKI PONY
LENGTH: 28"
JUMBO SILKY BRAID
LENGTH: 28"